Historia

Od początku powstania w 1918 r., PTG zrzeszało członków także z Poznania. Inicjatywa powołania oddziału poznańskiego PTG pojawiła się w 1922 r.; nie osiągnięto jednak porozumienia dotyczącego statutu PTG, wskutek czego 8 lutego 1928 r., z inicjatywy profesora Stanisława Pawłowskiego, powstało niezależne Towarzystwo Geograficzne w Poznaniu (Czechówna 1968). Powołanie i funkcjonowanie oddziału w Poznaniu było odpowiedzią na odczuwalny brak takiej instytucji w życiu naukowym poznańskiego ośrodka geograficznego. Towarzystwo skupiało geografów – fachowców oraz wszelkie inne osoby, którym bliskie były idee i cele Towarzystwa.

Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 r. lokalne towarzystwa geograficzne (w tym Towarzystwo Geograficzne w Poznaniu) wraz ze Zrzeszeniem Polskich Nauczycieli Geografii zostały włączone w skład Polskiego Towarzystwo Geograficzne. Już w październiku tego roku zaczął funkcjonować oddział poznański PTG pod przewodnictwem prof. Augusta Zierhoffera.

Pełna historia Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego została opublikowana w 2008 r. w Czasopiśmie Geograficznym pt. „Historia i dorobek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.

(pobierz pełny tekst)